Mehdi Jaffari
Ajmal Zadran
Sture Nilsson
Lena Lif
Kenth Strand
Muntaser Dawd
Sören Lundström
Åke Björänge
Åsa Ekman
Ingalill Hedborg
Marjaana Daniels
Göran Olsson
Exp
Arne Wigren
Jean-Claude Ndabemeye
Gunilla Landell
Nicklas Ekbom
Sherzad Fatih
Sonja Båtelsson
Mats Harich
Linda Kärki
Håkan Andersson
Hagos Ghebresilas Kidane
Erik Engvall
Björn Hägglund
Dan Lechnio
Mija Bergstedt
Eva Nordenskiöld
Clas Harrysson
Vakant
Petra Smyth
Håkan Berglin
Mattias Windemo
Stefan Söderblom
Karin Skogh
Fredrik Edin
Susan Holmberg
Anne Nordström
Kristina Arvidsson Wihlén
Lenn Olsson
Nina Strang-Brydevall
Wiktoria Gren
Stefan Söderblom
Margaretha Hill
Maria Nygren
Rene Andersson
Kurt Bauer
Christina Öster-Rangrost
Mikael Rickeskär
Birgitta Gustafsson
Inger Elisson-Wigö
Annelie Våhlin
Pär Törnblom
Sonja Båtelsson
Calle Sandegård
Adam Backlund
Göran Lagerlöf
Lasse Andersson
Carl-Eric Larsson
Hany Kullab
Ahmed Koulala
Peter Hagström
Elin Johansson
Manuel Boti
Rene Andersson
Rene Andersson
Conny Haraldsson
Britt-Marie Lavett
Olle Thåströn
Kansliet
Mari Hyttmark
Magnus Söderblom
David Floberg
Mats Helgesen
Lena Hammarlund
Bo Göran Berg
Elisabet Modig
Hans Andreasson
Ungdomsledare Kerstin Skoglund
Tyson Tyson
Pär Fagerström
Peter Sjöström
Phil Etheridge
Andreas Rosberg
Britta Zackrisson
Madeleine Hansson
Lillemor Eriksson
Gun Wallstedt
Ziver Hajo
Ismail Hajo
Brusk Dibo
Elin Lund
Moosa Moosa
Fadhil Naji Hriz
Marika Backman-Ullberg

Petra Forssell Smyth
Sara Wennerqvist
Gunnar Engström
Sven-Olof Sjöstrand
Annhelen Gilberg
Karin Johansson
Robert Eklundh
Sven-Olof Sundberg
Thomas Sandberg
Gösta Bergström
Agneta Rudsänger
Rolf Sundberg
Christina Malmkvivst
Exp
Stefan Persson
Herbert Kyrö
Sarah Klintecorn
Åsa Granquist
Kjell Andersson
Ann-Christine Lindholm
Kersti Åresund
Hans Johansson
Maria Arnström
Jabbar Abed
Bo Hedwall
Bo Hedwall
Kerstin Jonson
Andreas Norvall
Ove Bransell
Else-Britt Larsson
Rafi Markarian
Lars-Inge Lööw
Stefan Bergman
Peter Holck
Jonas Lilja
Mikael Nord
Lena Ågren
Lars Davidsson
Andreas Larsson
Donald Andersson
Lars-Inge Lööw
Jonas Florentin
Åsa Folcke
Anna Skoglund
Karin Larsson Brolund
Pia Frank
Håkan Nyström
Lena Palmberg
Anna-Stina Nyström
Leena Yrjänä
Maria Nydahl
Stefan Hedin
Kansliet
Kerstin Almén
Ingemar Andersson
Harriéte Persson
Anders Eriksson
Dennis Norman
Erik Lindberg
Carina Lusth, Kansliet
Elisabet Cramer
Elisabet Cramer
Per-Olof Lund
Kalle Andersson
Gunilla Grahn Brandell
Mats Hedberg
Christina Friberg
Tommy Halvarsson
Krister Jansson
Karl-Erik Larsson
Tobias Nordqvist
Hans Erik Olsson
(Kansliet
Emma Freijd Johansson
Simon Nilsen
Jens Nordqvist
Mikael Lundh
Göran Björk
Göte Andersson
Peter Gällstedt
Claude Mabiala
Viktor Ståhl
Gunilla Falck
Yvonne Gärd
Kenneth Eriksson
Krister Lindberg
Tommy Hjort
Helge Lund
Lena Sjödahl
Jakob Sundmark
Dedith Ndikuriyo
Rashim Khalaf
Claes-Göran Jäderberg
Else-Britt Larsson
Amir Abdiaziz
Zacharie Coste
Birgitta Olsson
Bengt Andersson
Anna-Karin Grankvist
Göran Berter
Monica Pettersson
Sofie Eriksson
Sven-Olov Eriksson
Jenny Broman
Eva-Lis Svingen
Gunnar Grünbaum
Inger Elisson-Wigö
Ulrika Sunvisson
Christer Vallgren
Hans Pettersson
Lasse Lindkvist
Benny
Tord Lundmark
John Staffas
VVeronica Wernersson
Ove Johansson
Monica Åström
Kristina Arvidsson Wihlén
Marja-Leena Kajlöv
Hans Öhlin
Lars Eriksson
Emil Holmgren
Tempus Adventum
Per Karlsson
Efrem Essayas
Jimmy Brännlund
Camilla Appelgren
Emelie Söderberg
Agneta Bergman
Gun-Marie Friberg
Thomas Widing
Per-Göran Andersson
Richard Schill
Paul Andersén
Lennart Hedenström
Kenneth Lindberg
Gunilla Stenbäck
Rose-Marie Rylander
Yngve Andersson
Tommy Hjort
Arne Piippola
Folke Åslund
Arvid Carlander
Ingeborg Johnson
Berit Olsson
Bernt Wåhlin
Christina Jäderberg
Berit Olsson
Antal föreningar:244.